La legislazione sulla mediazione: Slovenia


1) Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2008. Št. 003-02-5/2008-8. Uradni list Republike Slovenije Št. 56 Ljubljana, petek 6.6.2008 € ISSN 1318-0576 Leto XVIII[1].

2) Patient Rights Act (ZPacP)[2]

3) Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) 2009.11.19. Ur.l. RS, št. 97/2009. Datum začetka uporabe: 5.06.2010. Uradni list Republike Slovenije Št. 97 Ljubljana, ponedeljek 30. 11. 2009 ISSN 1318-0576 Leto XIX.[3].

4) Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč[4].

5) Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč 2010/03/19.  Datum začetka veljavnosti: 2010/06/15. Uradni list Republike Slovenije Stran 2794 / Št. 22 / 19. 3. 2010[5].

6) Slovenski kodeks mediatorjev[6].

7) Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov[7].


[1] http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5289#

Legge 23 maggio 2008 sulla mediazione civile e commerciale (attua la direttiva 52/08)

In vigore dal 21 giugno 2008.

[2] https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-0455?sop=2008-01-0455

Legge sui diritti dei pazienti

[3] http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

Legge sul contenzioso alternativo delle controversie del 19 novembre 2009 n. 97 (ADR nel processo) (in vigore dal 15 giugno 2010)

[4] http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10177

Regole sui mediatori nei programmi giudiziari

[5] http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV10178.html

Regolamento del compenso e del rimborso delle spese di viaggio del mediatore che agisce nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010)

[6] http://www.slo-med.si/sites/default/files/files/kodeks_mediatorjev_slovenije.pdf

Codice dei mediatori della Slovenia

[7] https://zakonodaja.com/zakon/zisrps

Legge stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo (procedure di ADR del consumo)