La legislazione della mediazione: Lettonia


1) Civilikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības[1].

2) Civilprocesa likums[2].

3) Mediācijas likums[3].

4) Ministru kabineta noteikumi Nr.433. Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība[4].

5) Mediatoru mācību programmu vadlīnijas[5].

6) Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums[6].


[1] http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220

Parte quarta del Codice civile

[2] https://www.vestnesis.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(14.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 29. jūnija direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29. aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21. maija direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās. [Informativa circa le Direttive dell’Unione Europea

(14.12.2006. Legge e successive modifiche, come modificato dal 2010/12/20. Una legge che entrerà in vigore il 01.01.2011.)

La presente legge contiene norme giuridiche derivanti da

1) Parlamento europeo e Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

2) Parlamento europeo e Consiglio 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sui diritti di proprietà intellettuale;

3) Parlamento europeo e Consiglio 2008/52/CE del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale].

Codice di procedura civile (attua la Direttiva 52/08)

[3] https://likumi.lv/doc.php?id=266615

Legge sulla mediazione del 4 giugno 2014 e successive modificazioni

In vigore dal 1° gennaio 2015.

La legge è stata emendata lievemente il 29 settembre del 2017 (attua la Direttiva 52/08) e il 28 novembre 2019 (con riferimento alla mediazione in caso di minori).

  1. Grozījums Mediācijas likumā (In vigore dal 13.10.2017).

https://www.vestnesis.lv/op/2017/194.8

  • Grozījums Mediācijas likumā (in vigore dal 1° gennaio 2020).

http://likumi.lv/ta/id/310989-grozijums-mediacijas-likuma

[4] https://www.vestnesis.lv/op/2014/156.2

Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 433 del 5 agosto 2014. Procedura per la certificazione e certificazione dei mediatori

[5] http://www.mediacija.lv/?M%C4%81c%C4%ABbas%2C_kursi

Linee guida per la formazione dei mediatori (2013)

[6] https://likumi.lv/doc.php?id=275063

Legge sulla risoluzione delle controversie extragiudiziale dei consumatori (procedure ADR del consumo)