La legislazione della mediazione: Polonia


1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.)[1].

2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.)[2].

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1088)[3].

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1087)[4].

5) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów), regulacja obowiązująca od 10 grudnia 2005 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438), z późniejszymi zmiany, w tym wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)[5].

6) Artt. 123-125 e 568 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)[6].

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych[7].

8) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 poz. 623, z późn. zm.)[8].

9) Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych

metod rozwiązywania sporów[9].

10) Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)[10].

11) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122)[11].

12) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)[12].

13) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)[13].

14) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)[14].

15) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r poz. 863)[15].

16) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1547)[16].


[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168

Codice di procedura amministrativa (Legge del 14 giugno 1960 e successive modifiche)

Cfr. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kpa

[2] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021531270

Legge del 30 agosto 2002 sui procedimenti dinanzi ai tribunali e successive modifiche

[3] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001088

Regolamento del Ministro dell’Interno e dell’Amministrazione del 2 giugno 2017 relativo all’importo delle remunerazioni e delle spese rimborsabili al mediatore nei procedimenti amministrativi

[4] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001087

Regolamento del Ministro dell’Interno e dell’Amministrazione del 2 giugno 2017 relativo all’importo delle remunerazioni e delle spese rimborsabili a un mediatore in procedimenti dinanzi a un tribunale amministrativo

[5] https://www.portaloswiatowy.pl/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-17-listopada-1964-r.-kodeks-postepowania-cywilnego-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1460-10401.html

Codice di procedura civile (Legge del 17 novembre 1964 e successive modifiche) (attua la Direttiva 52/08)

[6] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093

Artt. 123-125 e 568 Codice civile (Legge del 23 aprile 1964)

[7] http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/lex-dz-u-2018-23-t-j-prawo-o-ustroju-sadow.pdf

Legge sulla struttura dei tribunali comuni

[8] http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,29,220,3603,,20190907,ustawa-z-dnia-28072005-r-o-kosztach-sadowych-w-sprawach.html

Legge del 28 luglio 2005 sulle spese giudiziarie in materia civile

[9] http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3432_u.htm

Legge del 10 settembre 2015 sulla modifica di alcuni atti in relazione al sostegno di metodi amichevoli di risoluzione delle controversie

In vigore dal 1° gennaio 2016.

[10] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001823

Legge del 23 settembre 2016 sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie dei consumatori (procedure relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie)

[11] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000122

Regolamento del Ministro della Giustizia del 20 gennaio 2016 relativo alla tenuta di un elenco di mediatori permanenti

[12] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000921

Regolamento del ministro della Giustizia del 20 giugno 2016 sull’importo delle remunerazioni e delle spese rimborsabili a un mediatore nei procedimenti civili

[13] https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2018.098.0000969,ustawa-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich.html

Legge del 26 ottobre 1982 sui procedimenti giudiziari minorili

[14] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010560591

Regolamento del Ministro della Giustizia del 18 maggio 2001 relativo alla mediazione nei casi minorili

[15] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000863

Regolamento del ministro della Giustizia del 13 giugno 2016 sull’importo e le modalità di determinazione delle spese processuali nei procedimenti minorili

[16] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022392037

Regolamento del Ministro della Giustizia del 23 dicembre 2002 relativo alle retribuzioni degli agenti di libertà vigilata